افراد از روابط خود چه می‌خواهند؟
این کتاب نه تنها برای بهبود و ترقیِ عزت‌نفس و اعتماد فیمابین روابط انسانی است بلکه برای آنهایی که به دنبال کسب مهارت‌های مدیریتی برای اصلاح و حل مشکلات سازمانی خود هستند، درخشان و مؤثر خواهد بود.

ایده ارزشمند کتاب شیوه تفکر، به قدرت سادترین باور های ذهنی ما اشاره دارد که چگونه می تواند نقش تعیین کننده ای در موفقیت و رضایت یا احساس شکست و ناکامی در زندگی داشته باشد. تغییر در شیوه تفکر می تواند منجر به آثار عمیقی در زندگی شود.